Nyheter

Gjennom flere år har mange LMK-eierklubber etterlyst et arbeidsverktøy, som kan lette arbeidet for klubbenes sekretærer og kasserere. Dette er verv hvor det med jevne mellomrom skjer utskiftning, og ofte har hver enkelt innført egne metoder og rutiner. Denne overgangen skaper lett en hel del merarbeid, og risikoen for at informasjon, rutiner og prosesser går tapt er overhengende. Det kan heller ikke forventes at alle innehar de samme kunnskapene innen it og økonomi, så et enkelt brukersnitt er påkrevet.

Styret i LMK vedtok 26.01.2017 å si opp Samarbeidsavtalen med WaterCircles Norge AS. Det har fra flere hold i den senere tid tilkommet LMK-eierklubbene ulik informasjon rundt forsikringsordningen. LMK ser derfor at det er riktig at våre eierklubber gjøres kjent med de faktiske forhold, som innebærer at Styret har sagt opp samarbeidet med WaterCircles Norge AS. Dette er påkrevet informasjon da mange av våre medlemmer har sine forsikringer her, som en følge av at LMK aktivt har markedsført denne ordningen til sine medlemmer. Omstendighetene rundt oppsigelsen kan vi foreløpig ikke kommentere ytterligere da ikke alle forhold her er avklart.

Oppsigelsen gjelder Samarbeidsavtalen mellom LMK og WaterCircles Norge AS,  og oppsigelsen har følgelig en viss løpetid. I oppsigelsestiden vil alle avtalens forhold fortsatt være på plass, og forsikringstakerne løper ingen risiko med hensyn til dekninger og vilkår. Dagens forsikringsavtaler for den enkelte løper derfor videre i uforandret form, og det er under ingen omstendighet noen forsikringstakere som blir stående uten forsikring eller dekning. Det følger også av forsikringsavtaleloven at det er forsikringstaker selv som må avslutte kundeforholdet hos eksisterende selskap.

Nytegning og fornyelse av eksisterende avtaler innen LMK-forsikring vil derfor inntil videre fortsette  og løpe som normalt gjennom LMK og WaterCircles.

LMK henstiller derfor alle med LMK-forsikring til å avvente situasjonen inntil videre. Vi vil komme med ytterligere informasjon så snart vi kan.

 

Med vennlig hilsen

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK

Samtlige eier-klubber i LMK, noen forsikringskontakter og besiktigelsespersoner fikk 13.12.2016 oversendt en epost med et vedlagt følgebrev fra Claus Lund i Forsikringsutvalget i LMK. Følgebrevet var også underskrevet av Bjørn Gudem og Christian Bertheau, begge også med verv i Forsikringsutvalget/Forsikringsgruppen.

Det vil fra LMK v/Styret understrekes at denne eposten ikke kommer fra LMK. LMK v/Styret fraskriver seg derfor følgelig også ethvert ansvar for eventuelle konsekvenser av brevet. Avsenderne har gjennom sine frivillige verv i LMK ikke mandat eller annet samtykke, som berettiger eller legitimerer dette utspillet. Det er beklagelig dersom avsenderne, deres verv i eller tilknytning til LMK, bidrar til en identifikasjon mot LMK. Dette er helt og holdent et privat initiativ fra avsenderne.

LMK har parallelt med dette vært rammet av et datavirus, som har gjort LMK ute av stand til å motta henvendelser og vurdere omfanget av utsendelsen. Dette har forsinket en intern behandling av forholdet i LMK.

Dette til informasjon.

 

Til informasjon vil Landsmøtet i LMK finne sted lørdag 22. april 2017 i med oppstart 10.00. Også i år blir det avholdt på Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen. De har adresse Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen.

Nærmere informasjon og  formell innkalling vil komme på et senere tidspunkt.

Samtidig vil vi minne om at forslag om vedtektsendringer må være forbundsstyret i hende innen utgangen av desember året før landsmøtet. Dette følger direkte av LMKs vedtekter, og samme frist er også knyttet til medlemsklubbenes mulighet til å fremme forslag til nye kandidater til Styret i LMK.

Vi håper at flest mulig klubber har anledning til å delta på dette.

Norgesløpet 2017 arrangeres av Kongsberg Automobilselskap, og dette finner sted i Kongsberg-området 16-18. juni 2017. Det foreligger nå en egen nettside med informasjon om det aktuelle løpet, og her er det nylig åpnet for påmelding.

I fjor ble Norgesløpet arrangert av Grimstad Motorveteraner, og vi opplevde at flere av klassene ble tidlig fulltegnet. Det blir også i år begrensninger knyttet til antall deltakere med fortløpende påmelding. Vi vil derfor anbefale at man ikke utsetter påmeldingen. For de av dere som ikke benytter elektronisk påmelding, vil det også være mulig å skrive ut skjemaet og sende dette inn pr. post.

Norgesløpet følger klasseinndeling i likhet med reglementet ved et FIVA-B løp.

Mer informasjon om Norgesløpet 2017 finner på ; www.norgeslopet.com.

 

Nå er det igjen tid for å søke midler fra LMK Aktiv.

Utførlig informasjon om kriterier og fokusområder er oversendt klubbene, men i korte trekk vil følgende bli prioritert:

- Klubbhusrelaterte prosjekter

- Rekruttering

- Jubileumsmarkeringer

- Bøker/tidsskrifter - utgivelser

- Andre prosjekter klubben ønsker å involvere seg i

Det er sendt ut et eget skjema til klubbene, som benyttes til søknaden. Husk også å legge ved klubbens medlemslister.

 

Søknadene sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Husk søknadsfristen 1. desember 2016. Tildeling finner sted før jul.

 

Trondhjemsridtet 1919 ble tatt opp som ny eierklubb i LMK 18.09.2016. LMK vil derfor ønske dem velkommen, og man kan lese mer om deres virksomhet og aktiviteter på www.trondhjemsridtet.com.

LMK opplever at det hersker mye usikkerhet rundt hvordan man skal forholde seg til forskriftsendringen av PKK (EU-kontroll). Mange har markedsført at ny ordning representerer at veterankjøretøy kun skal fremstilles til PKK hvert femte år ved passerte 30 år og fullstendig fritak ved passerte 50 år. Fullt så enkelt er det imidlertid ikke, og de nye reglene trer i kraft allerede 1. oktober 2016. LMK informerer derfor om noen grep du som eier av et veterankjøretøy kan foreta dersom man vil ta del i ny ordning.

For at et veterankjøretøy skal komme inn under ny ordning med lengre kontrollintervall, må det være registrert som bevaringsverdig. Det kreves derfor påskrift i vognkortet i samsvar med tekst i kjøretøyforskriftens § 1-9: «Bevaringsverdig kjøretøy: Må ikke endres konstruktivt eller utseendemessig» og bruksbegrensning som vanligvis er beskrevet med teksten:

Må bare benyttes;

  • Ved spesielle anledninger som f.eks. motorhistoriske samlinger og løp
  • ellers leilighetsvis når bruken ikke er til unødig fare eller ulempe for annen trafikk.

Identisk påskrift i vognkort har vært praktisert i lengre tid ved import av veterankjøretøy, og i praksis innebærer dette ikke annet enn at kjøretøyet skal benyttes som et veterankjøretøy, dvs. ikke brukes som et dagligkjøretøy, og samtidig skal dette holdes i original stand uten nevneverdige tekniske eller estetiske ombygginger. Dette er en oppgave som pålegges oss som veterankjøretøyeiere, og vi får dermed et større ansvar for selv å påse at kjøretøyene våre til en hver tid er i teknisk god stand.Skadestatistikk og tekniske kontroller vil med tiden vise om dette er en oppgave som løses.

Kjøretøy som derimot er 30 år eller eldre men ikke har merknad om bevaringsverdig og bruksbegrensning, må forholde seg til samme kontrollintervaller som i dag. I praksis innebærer dette at alle kjøretøy etter 1960 uten påskrift i vognkortet må vises hvert annet år. Dersom man har et kjøretøy i original eller tilnærmet original utførelse, kan man bestille tid på en trafikkstasjon for å få vurdert og eventuelt godkjent sitt kjøretøy som bevaringsverdig med bruksbegrensning. Dette medfører et kontrollgebyr.

De veterankjøretøyene som oppfyller kriteriene som bevaringsverdig og således er innenfor nytt intervall for PKK og har frist etter 1. oktober 2016, vil få en første kontroll som samsvarer med nærmeste 5-års intervall. Med andre ord ved 35, 40, 45 eller 50 år. Ved passerte 50 år er kjøretøyet fritatt for kontroll. Merk at kjøretøy som har kontrolltidspunkt før oktober 2016 må vises etter gammel ordning uavhengig av påskrift i vognkort. Dette gjelder også avregistrerte eller kjøretøy med gyldig vedtak om avskiltning.

Kjøretøy registrert før januar 1960 kommer ikke inn under EU-kontrollordningen hverken etter nytt eller gammelt regelverk. Disse er dermed fritatt for kontroll uavhengig av endringene.

LMK og WaterCircles har fått henvendelser fra medlemmer med veteranforsikringer i WaterCircles, som ikke er en del av de unike LMK-produktene. Disse veteranforsikringene kan avvike med hensyn til pris, vilkår og dekning. Det blir derfor viktig at de som vet at de ikke har vært gjennom en søknadsprosess med besiktigelse og bilder gjennom klubben, sjekker opp hvilken forsikring de faktisk har.

Les mer om forskjellene og se hvordan det ser ut på polisen din her.

Underkategorier