Nyheter

Samtlige eier-klubber i LMK, noen forsikringskontakter og besiktigelsespersoner fikk 13.12.2016 oversendt en epost med et vedlagt følgebrev fra Claus Lund i Forsikringsutvalget i LMK. Følgebrevet var også underskrevet av Bjørn Gudem og Christian Bertheau, begge også med verv i Forsikringsutvalget/Forsikringsgruppen.

Det vil fra LMK v/Styret understrekes at denne eposten ikke kommer fra LMK. LMK v/Styret fraskriver seg derfor følgelig også ethvert ansvar for eventuelle konsekvenser av brevet. Avsenderne har gjennom sine frivillige verv i LMK ikke mandat eller annet samtykke, som berettiger eller legitimerer dette utspillet. Det er beklagelig dersom avsenderne, deres verv i eller tilknytning til LMK, bidrar til en identifikasjon mot LMK. Dette er helt og holdent et privat initiativ fra avsenderne.

LMK har parallelt med dette vært rammet av et datavirus, som har gjort LMK ute av stand til å motta henvendelser og vurdere omfanget av utsendelsen. Dette har forsinket en intern behandling av forholdet i LMK.

Dette til informasjon.

 

Til informasjon vil Landsmøtet i LMK finne sted lørdag 22. april 2017 i med oppstart 10.00. Også i år blir det avholdt på Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen. De har adresse Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen.

Nærmere informasjon og  formell innkalling vil komme på et senere tidspunkt.

Samtidig vil vi minne om at forslag om vedtektsendringer må være forbundsstyret i hende innen utgangen av desember året før landsmøtet. Dette følger direkte av LMKs vedtekter, og samme frist er også knyttet til medlemsklubbenes mulighet til å fremme forslag til nye kandidater til Styret i LMK.

Vi håper at flest mulig klubber har anledning til å delta på dette.

Norgesløpet 2017 arrangeres av Kongsberg Automobilselskap, og dette finner sted i Kongsberg-området 16-18. juni 2017. Det foreligger nå en egen nettside med informasjon om det aktuelle løpet, og her er det nylig åpnet for påmelding.

I fjor ble Norgesløpet arrangert av Grimstad Motorveteraner, og vi opplevde at flere av klassene ble tidlig fulltegnet. Det blir også i år begrensninger knyttet til antall deltakere med fortløpende påmelding. Vi vil derfor anbefale at man ikke utsetter påmeldingen. For de av dere som ikke benytter elektronisk påmelding, vil det også være mulig å skrive ut skjemaet og sende dette inn pr. post.

Norgesløpet følger klasseinndeling i likhet med reglementet ved et FIVA-B løp.

Mer informasjon om Norgesløpet 2017 finner på ; www.norgeslopet.com.

 

Nå er det igjen tid for å søke midler fra LMK Aktiv.

Utførlig informasjon om kriterier og fokusområder er oversendt klubbene, men i korte trekk vil følgende bli prioritert:

- Klubbhusrelaterte prosjekter

- Rekruttering

- Jubileumsmarkeringer

- Bøker/tidsskrifter - utgivelser

- Andre prosjekter klubben ønsker å involvere seg i

Det er sendt ut et eget skjema til klubbene, som benyttes til søknaden. Husk også å legge ved klubbens medlemslister.

 

Søknadene sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Husk søknadsfristen 1. desember 2016. Tildeling finner sted før jul.

 

Trondhjemsridtet 1919 ble tatt opp som ny eierklubb i LMK 18.09.2016. LMK vil derfor ønske dem velkommen, og man kan lese mer om deres virksomhet og aktiviteter på www.trondhjemsridtet.com.

LMK opplever at det hersker mye usikkerhet rundt hvordan man skal forholde seg til forskriftsendringen av PKK (EU-kontroll). Mange har markedsført at ny ordning representerer at veterankjøretøy kun skal fremstilles til PKK hvert femte år ved passerte 30 år og fullstendig fritak ved passerte 50 år. Fullt så enkelt er det imidlertid ikke, og de nye reglene trer i kraft allerede 1. oktober 2016. LMK informerer derfor om noen grep du som eier av et veterankjøretøy kan foreta dersom man vil ta del i ny ordning.

For at et veterankjøretøy skal komme inn under ny ordning med lengre kontrollintervall, må det være registrert som bevaringsverdig. Det kreves derfor påskrift i vognkortet i samsvar med tekst i kjøretøyforskriftens § 1-9: «Bevaringsverdig kjøretøy: Må ikke endres konstruktivt eller utseendemessig» og bruksbegrensning som vanligvis er beskrevet med teksten:

Må bare benyttes;

  • Ved spesielle anledninger som f.eks. motorhistoriske samlinger og løp
  • ellers leilighetsvis når bruken ikke er til unødig fare eller ulempe for annen trafikk.

Identisk påskrift i vognkort har vært praktisert i lengre tid ved import av veterankjøretøy, og i praksis innebærer dette ikke annet enn at kjøretøyet skal benyttes som et veterankjøretøy, dvs. ikke brukes som et dagligkjøretøy, og samtidig skal dette holdes i original stand uten nevneverdige tekniske eller estetiske ombygginger. Dette er en oppgave som pålegges oss som veterankjøretøyeiere, og vi får dermed et større ansvar for selv å påse at kjøretøyene våre til en hver tid er i teknisk god stand.Skadestatistikk og tekniske kontroller vil med tiden vise om dette er en oppgave som løses.

Kjøretøy som derimot er 30 år eller eldre men ikke har merknad om bevaringsverdig og bruksbegrensning, må forholde seg til samme kontrollintervaller som i dag. I praksis innebærer dette at alle kjøretøy etter 1960 uten påskrift i vognkortet må vises hvert annet år. Dersom man har et kjøretøy i original eller tilnærmet original utførelse, kan man bestille tid på en trafikkstasjon for å få vurdert og eventuelt godkjent sitt kjøretøy som bevaringsverdig med bruksbegrensning. Dette medfører et kontrollgebyr.

De veterankjøretøyene som oppfyller kriteriene som bevaringsverdig og således er innenfor nytt intervall for PKK og har frist etter 1. oktober 2016, vil få en første kontroll som samsvarer med nærmeste 5-års intervall. Med andre ord ved 35, 40, 45 eller 50 år. Ved passerte 50 år er kjøretøyet fritatt for kontroll. Merk at kjøretøy som har kontrolltidspunkt før oktober 2016 må vises etter gammel ordning uavhengig av påskrift i vognkort. Dette gjelder også avregistrerte eller kjøretøy med gyldig vedtak om avskiltning.

Kjøretøy registrert før januar 1960 kommer ikke inn under EU-kontrollordningen hverken etter nytt eller gammelt regelverk. Disse er dermed fritatt for kontroll uavhengig av endringene.

LMK og WaterCircles har fått henvendelser fra medlemmer med veteranforsikringer i WaterCircles, som ikke er en del av de unike LMK-produktene. Disse veteranforsikringene kan avvike med hensyn til pris, vilkår og dekning. Det blir derfor viktig at de som vet at de ikke har vært gjennom en søknadsprosess med besiktigelse og bilder gjennom klubben, sjekker opp hvilken forsikring de faktisk har.

Les mer om forskjellene og se hvordan det ser ut på polisen din her.

WaterCircles har sendt ut til kundene med LMK-forsikring informasjon om nye priser og vilkårsendringer fra 01.07.2016. Dette kommer til dels som et resultat av at skadeprosenten på LMK-produktene har vært stigende de siste to årene, samt det faktum at prisene har ikke vært justert på mange år. Dette samtidig som kostnaden for tjenester og reparasjoner har steget. Noen mindre prisjusteringer ble derfor nødvendige, men fremdeles befinner LMK-forsikringen seg på et meget gunstig prisnivå.

I denne sammenheng er det differensiert på kjøretøyene før og etter 1960, og dette har sammenheng med skadestatistikk, bruk og risiko. 1960 markerer også en historisk milepæl i norsk kjøretøyhistorie, og det var først da at blisalget ble frigitt etter krigen og privatbilismen for alvor skjøt fart.

 

 

LMK har siden 1. november 2015 hatt en større satsning på å øke kompetansen rundt LMK-forsikringen ute i klubbene. Forsikringsutvalget i LMK opplever mange søknader som ikke er i tråd med retningslinjene, og målsettingen er at så mange som mulig skal få kunne ta del i denne særdeles gunstige forsikringsordningen for våre kjøretøy.

Claus Lund fra Forsikringsutvalget i LMK har derfor påtatt seg oppgaven med å utvikle et kurskonsept tiltenkt nye og eksisterende besiktigelsespersoner, LMK-kontakter og andre tillitspersoner i klubbene.

Lund har sammen med Generalsekretær Stein Christian Husby avholdt kurs i Harstad, Burud, Hamar, Skien, Ålesund, Bryne, Trondheim og Oslo. Det er satt en foreløpig stopp i kursvirksomheten for våren/sommeren, og det vil bli fastsatt og markedsført nye kurs til høsten. For LMK blir det viktig at vi har en så god geografisk dekning som mulig, og dersom det er interesse og grunnlag for et kurs i ditt nærområde er det bare å kontakte LMK. Kursene har basert seg på bistand fra de lokale klubbene med hensyn til forberedelser og tilgang til møtelokale etc.

Vi vil derfor samtidig benytte anledningen til å takke de klubbene som har stilt med lokaler og bistand ved disse kursene.        

                                 

Underkategorier