Toll- og Avgiftsdirektoratet snur. LMK påpekte i brev 18. februar at de nye reglene stilte urimelige dokumentasjonskrav for å kunne registrere et motorhistorisk kjøretøy. Klarte eier ikke dette skulle dagens dato for vanlig førstegangsregistrering avgjøre størrelsen på hvor høy avgift eier skal betale. Direktoratet så raskt det urimelige i dette. Kjøretøy 30 år og eldre skal ikke omfattes av dette kravet.
Klikk på bildet for mer.
toll-avgift

 (Faksimile fra www.toll.no)


LMK sendte 18. mars i år et brev til Toll- og Avgiftsdirektoratet og påpekte denne sært urimelige avgiftsøkningen. Les brevet her.

Vår henvendelse ble  forrige uke behandlet, og fredag 4. april ble et nytt rundskriv publisert og sendt ut. Dette sørger for at de nye dokumentasjonskravene ikke rammer kjøretøy som er 30 år og eldre. Her kan du lese det korte og presise rundskrivet.

Amcar sendte også inn en henvendelse samme dag som LMK. Sammen er man sterkere, og LMK har tidligere samarbeidet med Amcar om ulike saker. Begge organisasjonene er enige om at det kan være en ide å etablere et tettere kjøretøypolitisk samarbeid med utgangspunkt i minst et felles møte årlig der utfordringer innen det offentlige regelverk vil være det overordnede tema.

Toll- og avgiftsdirektoratet

v/ Kjøretøy

Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK) ønsker å ta opp en nylig innført regelendring som har svært negative konsekvenser for mange av vår kulturbevarende entusiaster som ønsker å registrere et nylig innført motorhistorisk kjøretøy, eller et motorhistorisk kjøretøy som har vært under restaurering.

Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK) ønsker å ta opp en nylig innført regelendring som har svært negative konsekvenser for mange av vår kulturbevarende entusiaster som ønsker å registrere et nylig innført motorhistorisk kjøretøy, eller et motorhistorisk kjøretøy som har vært under restaurering.
Toll & avgiftsdirektoratet sendte i desember 2013 ut et MO-rundskriv til alle Tollstedene i Norge. Rundskrivet inneholdt en regelendring gjeldende fra 1.1.2014 ved avgiftsberegning av kjøretøy.

Konkret betyr dette at for å registrere et kjøretøy i Norge må det nå oppfylles ett av to krav:

  1. Et offentlig godkjent dokument må vise at kjøretøyet er tidligere registrert i Norge. (F.eks. kopi av gammelt vognkort eller registreringskort) ved fremleggelse av et slikt dokument kan man kreve å slippe å betale avgift for kjøretøyet.

  2. Et offentlig godkjent dokument må vise kjøretøyets dato for FØRSTEGANGSREGISTRERING. Altså IKKE årsmodell. På importerte kjøretøyer kreves f.eks. et trustkort. Med dokumentasjonskravet for pkt. 2 er det dato for førstegangsregistreringen som vil avgjøre størrelsen på hvor høy avgift eier skal betale.

Dersom eier ikke kan fremskaffe et offentlig dokument på kjøretøyet i henhold til kravene i pkt. 1 og 2 kan kjøretøyet likevel registreres. Da fastsettes avgiften i henhold til den reelle dato som eieren registrerer kjøretøyet, altså 2014. Det blir en meget høy avgift for et kjøretøy som er 30 år eller eldre regnet fra 1. januar i produksjonsåret og er i kjøretøyforskriften derfor er definert som et «bevaringsverdig» kjøretøy.

Landsforbundet ser at dette ville slå svært vanskelig ut for den motorhistoriske bevegelsen i Norge med sine 50.000 medlemmer, i tillegg til de motorhistoriske kulturbevarere som ikke er organisert. LMK tror at dette er en regelendring som er besluttet gjennomført uten at man har oppdaget de utilsiktede negative effekter dette har for de som er interesserte i denne delen av samferdselshistorien.
LMK tror at regelendringen kan være et resultat av at man ønsker å tette eventuelle smutthull for import av ombygde kjøretøyer fra f.eks. USA og England der et chassisnummer var nok til å få et kjøretøy 30 år eller eldre registert inn meget rimelig selv om kjøretøyet egentlig var så "nytt" at det burde blitt høyere avgiftsbelastet. LMK har stor forståelse for at myndighetene ikke kan godta en splitter ny Range Rover 2011 modell har laveste avgiftsnivå på grunn av at den er oppbygget på en ramme som inneholder en lite stykke med et chassisnummer fra 1978. Men den generelle regelendringen som er gjort treffer også – sikkert utilsiktet - alle andre seriøse motorhistorikere.
Problemet med endringen
Normalt ringer kjøretøyeier til Vegvesenets kontaktsenter og oppgi chassisnummeret. Etter noen dager kommer kopi av gammelt registreringskort i posten/epost, og alt er i orden.
Den store utfordring for den norske motorhistoriske bevegelse er at en stor del av de offentlige dokumentene som kreves for registrering etter reguleringen mangler i de statlige arkivene.
Papirarkiv med lokale registerkort er gått tapt i brann og vannskader.
Ble et kjøretøy solgt til et annet politidistrikt og fikk et annet kjennemerke, skulle et nytt kort skrives ut, og det gamle arkiveres. Dessverre har ikke dette alltid vært gjennomført, og det var ikke uvanlig at det gamle registerkortet ble sendt til det nye distriktet og er derfor vanskelig å spore opp.
Ofte da et kjøretøy ble solgt til et annet politidistrikt ble kjennemerke- og eieropplysninger ble skrapet vekk og erstattet av nye.
Hele det lokale registerkortarkivet ble makulert da perioden for arkiveringskrav gikk ut. Riksarkivet la i 2006 ned forbud mot å kaste de gamle registerkortene på bakgrunn av nettopp dette.
Registerkort har blitt feilarkivert og er ikke mulig å finne igjen.

Våre medlemmer opplever jevnlig at registerkortene er forsvunnet pga de punkter nevnt her overfor. Svarene er at de finner ingen papirer på kjøretøyet det spørres om i sitt arkiv og at dette kan komme av at papirene er blitt borte. Det kan likevel opprettes nye papirer dersom man kan sannsynliggjøre for at kjøretøyet har vært tidligere registrert i landet, ved for eksempel å vise til flere salgsmeldinger bakover i tid/bilder o.l.
I tillegg må man ta kontakt med det lokale tollkontor for avklaring av eventuelle avgifter. Hos Tollvesenet har man vist til den samme historikken (salgsmeldinger, bilder o.l.) og dette har alltid gått fint og uten problemer av noe slag.
Men etter den siste regelendringen vil ikke de lokale tollkontorene lovlig kunne skrive ut nytt registerkort på det forespurte rammenummeret fordi eieren ikke kan fremvise det offentlige dokumentet som kreves.
LMK ber derfor om et møte med Toll & avgiftsdirektoratet for ytterligere å belyse de utilsiktede problemene som denne regelendringen har ført til. Det er ingen tvil om at deler av det nasjonale kjøretøyarkivet er gått tapt, og LMK mener at det er urimelig å belaste personer med stor interesse for motor- og samferdselshistorie for dette.
Vennlig hilsen
Tom T. Græger
Generalsekretær