LMKs Arbeidsplan sier blant annet følgende om myndighetskontakt: Likebehandle tunge veterankjøretøy med lette kjøretøy med hensyn til PKK. LMK ba tirsdag 25. juni Vegdirektoratet om å vurdere å innføre PKK annet hvert år for veterankjøretøy over 3500 kg.
Klikk her - eller på bildet for mer.

lastebil to

 

Statens Vegvesen
v/Vegdirektoratet

Oslo, 25. juni 2014

Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere - KOM(2012) 38032014L0045

Direktivet ble vedtatt i EU 3.4.2014 og vurderes i løpet av 2014 av Vegdirektoratet. Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK) ønsker å komme med et innspill for punktet:

Visse kjøretøygrupper unntas fra kravet til periodisk kjøretøykontroll (Art. 2 nr. 2)
a) bevaringsverdige kjøretøy som er minimum 30 år gamle, hvor det ikke er gjort tekniske endringer i kjøretøyets hovedkomponenter eller utseende.

Kjøretøy med tillatt totalvekt 3500 kg eller mindre skal kontrolleres første gang i det fjerde kalenderåret etter registreringsåret og deretter hvert annet år. Biler og tilhengere med tillatt totalvekt over 3500 kg, alle biler som er registrert for 10 personer eller flere samt drosjer og ambulanser, skal fremstilles til kontroll første gang tidligst 12 måneder etter at den ble registrert og deretter én gang i kalenderåret.

Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK) opplyser om at det årlig kommer flere henvendelser til forbundet med spørsmål vedrørende PKK for kjøretøy med tillatt totalvekt 3500 kg eller mer. Klubber og foreninger som Norsk Transporthistorisk Museum, Transporthistorisk Forening, Historiske Militære Kjøretøyers Forening, Rutebilhistorisk Forening og Veteranbussklubben SamSør Agder har til sammen 4500 medlemmer.
Medlemmene har som felles formål med sine aktiviteter å ta vare på den lokale-, regionale og dermed den nasjonale samferdselshistorien. De store kjøretøyene restaureres og vedlikeholdes for å være i stand til å brukes ute i ferdselsårene i sommerhalvåret utenfor rushtid slik at folk kan få se de rullende museer på- og langs trafikkårer i både by og land. Disse bevaringsverdige kjøretøyene holdes i god teknisk stand.

Kontrollinstruksen for PKK gjør at det tar lang tid å gjennomføre en periodisk kontroll. De mange kontrollpunktene har også resultert i at PKK også er dyrere for tyngre kjøretøy. LMK og medlemmene mener at Vegdirektoratet bør se på muligheten for å redusere kontrollhyppigheten til annet hvert år for motorhistoriske kjøretøy 30 år og eldre med tillatt totalvekt over 3500 kilo.

Forbundet opplever en genuin og unison forståelse fra faglig og politisk hold for at de motorhistoriske kjøretøy skal bevares, og en uttrykt positiv holdning til forbund, klubber/foreninger og medlemmer. Forbundet er likevel nødt til å anstrenge seg kraftig der loven har betingelser som er med på å hindre bruken av de motorhistoriske kjøretøy.
På den ene siden er myndighetene positive. Samtidig er det ingen automatikk i at det vurderes unntak for de motorhistoriske kjøretøy. LMK ber derfor Vegdirektoratet om å vurdere om PKK for gruppen av motorhistoriske kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kilo kan reduseres til hvert annet år.

Vennlig hilsen

Tom T. Græger
Generalsekretær LMK