LMK Forsikring

LMK FORSIKRING - 4 hovedprodukter:

LMK Forsikring består av fire produktgrupper, som du kan lese mer om lenger nede på siden hvor hver gruppe er beskrevet separat.


LMK Forsikring er en helt spesiell og gunstig avtale, beregnet for entusiaster som er medlem i en LMK-klubb, med formål å bevare kjøretøy for ettertiden. Forsikringen er i utgangspunktet skreddersydd for ALLE typer kjøretøy som er 30 år eller eldre. Du kan også få spesielle løsninger for ombygde/modifiserte kjøretøy, samt ”Blivende Klassiker”. 
Selvfølgelig får du også som LMK-kunde muligheten for et godt tilbud på ALLE dine øvrige private forsikringer dersom du ønsker dette!

Har du spørsmål om LMK Forsikring, kontakter du LMK Forsikring v/ WaterCircles på: 67 20 60 30 / lmk@watercircles.no, eller LMK på 22 41 39 00 / post@lmk.no


Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK) eies og drives av klubbene, og arbeider for å bedre forholdene for alle som har historiske kjøretøy som hobby. 
LMK Forsikring ble etablert i 1983, og den er betydelig utviklet for å gi et skreddersydd tilbud til eiere av motorhistoriske kjøretøy. 

Gode grunner for å bruke LMK Forsikring:  

  1. Markedets absolutt beste forsikring for veterankjøretøy.
  2. Totalkunder i WaterCircles, kunder med 3 produkter eller flere hvorav minst ett av produktene er innbo, villa eller bruksbil (uten LMK-forsikring), får gjennom LMK-avtalen svært gode tilbud på øvrige forsikringer.
  3. Du fører provisjon/verdier tilbake til din egen klubb.
  4. LMK får en styrket økonomi i satsningen på å bedre forholdene for klubber og enkeltmedlemmer, og får dermed mindre behov for finansiering via medlemsavgiften.
  5. Ditt kjøretøy er godt dokumentert med hensyn til verdifastsettelse dersom en totalskade som brann og tyveri. 

1. HVEM KAN FÅ LMK FORSIKRING? 
Bare medlemmer av klubber tilsluttet LMK kan få LMK Forsikring. Du må ha vært klubbmedlem i minst ett år, og klubben må attestere dette på søknaden. (Klubbene kan i spesielle tilfeller gi dispensasjon fra denne regelen). I Motorvognregisteret MÅ du være innført som eier av kjøretøyet. Ring 67 20 60 30 for for å få en midlertidig forsikring inntil søknaden er innvilget. 
For alle øvrige skadeforsikringer, ta direkte kontakt med LMK Forsikring på 67 20 60 30 eller lmk@watercircles.no.

2. HER GJELDER LMK FORSIKRING 
Forsikringen gjelder over alt der ordinær motorvognforsikring gjelder. Imidlertid skal motorvognen, når den ikke er i bruk, oppbevares i låst bygning for maksimalt 30 kjøretøy (maks. 3 for Blivende Klassiker). Under løp og turer regnes kjøretøyet som i bruk, og det stilles ikke særskilte krav til oppbevaring. Cabrioleter og åpne kjøretøy dekkes på like vilkår som øvrige kjøretøy ved bruk, parkering og oppbevaring. 
Kjøretøy over 3,5 tonn kan oppbevares utendørs i plasthall eller carport, men må da rebesiktiges hvert 5. år av en besiktigelsesperson.

3. KRAV TIL KJØRETØY 
For en LMK Helforsikring må kjøretøyet må være 30 år eller eldre. Blivende Klassiker  er for kjøretøy mellom 15 og 30 år, og Lager/Restaurering  gjelder allerede fra 15 år og oppover. Utgangspunktet for alle forsikringsobjektene er at det skal være et samleobjekt, som eies av privatperson, firma eller museum. For firma eller museum må navngitt person være nevnt i polisen.
Kjøretøyet skal ikke benyttes i ervervsmessig sammenheng (utleie, varetransport o.l.). Derimot er en henvendelse til deg som privatperson eller via klubben om kjøring i bryllup e.l. mot et vederlag ikke å anse som ervervsmessig kjøring dersom dette ikke skjer organisert eller regelmessig. 

Kjøretøy som det søkes helforsikring for, bør være mest mulig historisk korrekt restaurert, eller være i godt bevart original stand. Tidstypiske endringer og bruks-slitasje/patina fra kjøretøyets driftsperiode kan godkjennes. Felg- og dekkdimensjon skal være i harmoni med kjøretøyets konstruksjon og historie. 

Alle vesentlige tekniske endringer ved f.eks Utvidet Helforsikring på ombygde kjøretøy, skal være innført i vognkort og godkjent av Statens Vegvesen. 

4. SØKNAD OG FOTO 
Søknader sendes via klubben som skal godkjenne din søknad med utgangspunkt i medlemskap i minst et år. Kjøper du et kjøretøy som allerede har en aktiv LMK Forsikring behøves ingen besiktigelse dersom dette er gjort i løpet av de siste 2 år. I dette tilfelle fyller du ut KUN de to første sidene av søknaden.
Du kan sende søknad, egenmelding / besiktigelse, annen dokumentasjon og bilder i e-post, på CD/DVD eller med vanlig post. Foto sendt på epost skal være som vedlegg, og ikke limes rett inn i selve tekstfeltet til eposten. Bildene skal være nylig tatt, og være på minst 500kb (0,5MB)MAKS 33MB per epost.

Ofte kan det være vanskelig å sende mange bilder i èn epost, og vi anbefaler derfor bruk av www.wetransfer.com. Her kan man velge varianten"Free" og kostnadsfritt laste opp samtlige bilder for oversendelse til LMK.

Minst 10 bilder : Front, bak. sidene - alle tatt i knehøyde, og unngå sol/skygge. Fotografer også bagasjerom med og uten matte, motor venstre/høyre, dashbord/instrumentpanel, interiør foran / bak, MC også ovenfra mht sete og instrumenter. Sender du papirbilder, må disse være av god kvalitet og skrevet ut på godt fotopapir.

Husk; god fotodokumentasjon og besiktigelse er meget viktig hvis en skade skulle oppstå.

 

HELFORSIKRING 
Forsikringen er beregnet på registrerte og uregistrerte (tidligere "oppstillingsforsikring") historiske motorkjøretøy for hobbybruk, og som ikke erstatter et kjøretøy til normal nyttekjøring. For å få en Helforsikring for bil eller MC må søker derfor eie eller disponere en bruksbil 24 timer i døgnet. Helforsikring på moped krever en bruksmoped/MC/bil. Helforsikring har ingen aldersbegrensning
For registrerte kjøretøy dekkes ansvar, kasko, fører og passasjerulykke, redning og rettshjelp, og den er markedets beste forsikring for samlekjøretøy. Under kasko dekkes brann, tyveri, bruddskade på glass og annen skade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velt, hærverk eller annen plutselig ytre påvirkning.
For uregistrerte kjøretøy faller ansvar, fører- og passasjerulykke og redning bort.

Er bagasjebrett montert, skal monteringen være tilpasset kjøretøyets konstruksjon og må ikke overbelastes.
Kjøretøyet må føres av eier eller person i eierens husstand eller av annen person som selv har eget LMK-forsikret kjøretøy.Hvis ikke vil egenandelen økes fra standard kr. 4.000,- til kr. 8.000,-. Det finnes ingen begrensinger på kjørelengde, men vilkår er at det benyttes kun til hobbykjøring. Forsikringen gjelder der vanlig motorvognforsikring gjelder. LMK Forsikring har redningsforsikringen gjeldende fra skadestedet til kjøretøyets hjemsted dersom feilen/skaden ikke lar seg ordne ved et lokalt verksted.
Når kjøretøyet ikke er i bruk skal det oppbevares i låst bygning (maksimalt 30 kjøretøy). Unntak fra kravet er når man er på turer og ferie.
Bil/buss skal være utstyrt med godkjent brannslukningsapparat av type ABC med minimum 2 kg slukkemiddel.

Besiktigelse
Eier kan selv gjøre besiktigelse av sitt kjøretøy med verdi opp til 250.000,-. Besiktigelsen må bevitnes av en person som selv har en LMK Helforsikring. Vitnet signerer på egenmeldingen / besiktigelsesskjemaet med navn og reg. nr. på eget helforsikret kjøretøy pluss navn på sin LMK-klubb. Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3,5 tonn, eller med verdi over kr. 250.000,- skal besiktiges av en besiktigelsesperson fra en LMK-klubb. Besiktigelsesmannen skal signere og datere på baksiden av papirbilder. 

Uten særskilt avtale gjelder forsikringen ikke under kjøring med flere passasjerer enn angitt i vognkortet, dog høyst 8. Ved deltagelse i s.k. "Regularity-løp", der gjennomsnitts- eller topphastighet er avgjørende, økes egenandelen med kr. 3.000,-. Forøvrig gjelder motorvognforsikringsvilkårene. 
For egenandel ved redning, se pkt 4 lenger ned.
Hvis helforsikret kjøretøy skal overhales eller repareres, anbefales det å tegne restaureringsforsikring i tillegg til helforsikringen.

 

* For Totalkunder med kjøretøy til og med årsmodell 1959, som har flere andre typer forsikringer,  starter premien kr. 465,-. Fra årsmodell 1960 starter premien på 495,-.
* For Singlekunder med kjøretøy til og med 1959, som kun har LMK kjøretøyforsikringer starter premien kr. 565,-. Fra årsmodell 1960 starter peremien på 595,-.

 Du kan øke denne forsikringssummen for kr. 150,- per 50.000.

 Kjøretøy verd over 500.000,- blir spesialtariffert.

 

UTVIDET HELFORSIKRING 
Kaskoforsikring for kjøretøy over 3,5 tonn, buss og ombygde/modifiserte kjøretøy. 
Kjøretøy over 3,5 tonn som som ikke har tilgang til normal lagring som garasje, plasthall eller carport kan oppbevares utendørs, men må da rebesiktes hvert 5. år. 
Lastebil med totalvekt f.o.m. 3,5 tonn skal primært ikke kjøres med større last enn 50 % av nyttelast angitt i vognkortet. Dersom nyttelast overstiger 50 % skal dette på forhånd meldes LMK Forsikring.
For bussforsikring gjelder ansvar for det tillatte antall sitteplasser.

Ellers gjelder vilkår som for vanlig Helforsikring (se punktene ovenfor)

Et modifisert/ombygd kjøretøy er definert som å ikke være i samsvar med LMK's krav til historisk korrekt utførelse. Kjøretøyet må være i samsvar med vognkortet. En kopi av vognkort (ikke midlertidig vognkort!) skal følge med søknaden. For å få kjøretøyet registrert kan du tegne en midlertidig garantiforsikring hos WaterCircles. I vilkårene til denne forsikringen fremheves at eier er selv ansvarlig for å oppdatere seg på – samt å følge gjeldende forskrifter. 

Ombygd/modifisert besiktiges av besiktigelsesmann etter de vanlige prinsipper. Eier bør i forkant av besiktigelsen skaffe god dokumentasjon. 

  • En modifisering eller ombygging må være av høy kvalitet og helhetlig gjennomført både teknisk og estetisk i den stil som er valgt.

Foto: Det kreves meget god fotodokumentasjon sammen med søknad, vognkort og annen dokumentasjon. Normalt vil det være nok med 15 - 20 bilder ; Front, bak. sidene, bagasje, motor venstre/høyre, dashbord/instrumentpanel, interiør foran / bak, under kjøretøyet dokumenteres for- og bakstilling, skjermer samt hjuloppheng. MC også ovenfra mht sete og instrumenter. Ombygginger og modifiseringer dokumenteres særskilt med egne bilder. 

Jo bedre dokumentasjon det finnes for kjøretøyet, desto raskere og bedre kan både en søknad, samt en eventuell skadebehandling gjennomføres.
Ingen begrensinger på kjørelengde, men vilkår er at det benyttes kun til hobbykjøring. Kjøretøyet er ikke ment for vinterbruk. 

Forsikringspremien starter på kr. 1100,- for totalkunder og 1200,- for singelkunder med forsikringssum inntil 250.000. Du kan også øke denne forsikringssummen for kr. 200,- per 50.000 oppover.

BLIVENDE KLASSIKER

Forsikringen er for medlemmer som har hatt - og fortsatt har en aktiv og løpende Helforsikring på et registrert kjøretøy - i minst et år. Blivende Klassiker-forsikringen omfatter registrerte kjøretøy, som skal være i bruk som samleobjekt og ikke erstatte et kjøretøy til normal nyttekjøring. Dersom det søkes BK i annen kjøretøygruppe enn det man har helforsikring i, må man kunne vise til brukskjøretøy i samme kjøretøygruppe som det søkes BK for.

BK er ikke ment for vinterbruk, og  kjøretøyet skal derfor ikke brukes mellom 15. oktober og 15.mars. Kjørelengde maks. 5000 km. Det kan oppbevares maks 3 kjøretøy i samme garasje som en Blivende Klassiker. På grunn av høyere risiko på denne forsikringen, blir det stilt svært høye krav til originalitet og vedlikehold.

Blivende Klassiker (BK) er derfor en forsikringsordning tilpasset samlere, som har et kjøretøy mellom 15 og 30 år som de ønsker å bevare.
Forsikringsutvalget foretar en nøye vurdering av innsendt dokumentasjon. BK er en forsikring med en høyere risiko enn LMK's andre forsikringer, og vurderingen av hvilke kjøretøy som tas inn vil være strengere, og mer basert på skjønn enn for vanlig Helforsikring. Kjøretøyet skal være meget velholdt.

Forsikringspremien starter på kr. 1.800 for totalkunder og 1900,- for singelkunder med forsikringssum inntil 250.000. Du kan også øke denne forsikringssummen for kr. 200,- per 50.000 oppover.

 

LAGER/RESTAURERINGSFORSIKRING (kjøretøy fra 15 år og oppover)

Forsikringen gjelder fra kjøretøyet tas inn i garasjen, annen godkjent oppbevaringsplass eller verksted, til det er registrert. Dersom kjøretøy eller deler av kjøretøy som ledd i restaureringen sendes til verksted, salmaker, e.l., dekker forsikringen også transport til og fra verksted, samt opphold på verksted.

Når kjøretøyet eller deler befinner seg på verksted eller under transport til og fra, gis det full kaskodekning. Forøvrig dekker forsikringen skade ved brann, tyveri samt hærverk i forbindelse med dette, plutselig og uforutsett utstrømming av væske fra bygningens rørledningsanlegg og følgeskader etter en annen plutselig og uforutsett skade som rammer den bygning motorkjøretøyet/deler oppbevares i.
Maks 30 kjøretøy i samme bygning. Forsikringen omfatter ikke skade som reparatør er ansvarlig for.

Restaurering i utlandet
Skal forsikringen i slike tilfeller også gjelde i utlandet, må dette forhåndsavtales særskilt med LMKs Forsikringsutvalg (22 41 39 00) for hvert enkelt tilfelle, og kjøretøyet må besiktiges. Stedet der restaureringen skal foregå må kunne vise til kopi av forsikring som dekker ansvar for restaureringsobjektet.

Bruk av kjøretøyet dekkes ikke. Kjøring som er nødvendig for restaureringen dekkes imidlertid, hvis det er tegnet ansvarsforsikring og kjøretøyet er registrert. Forsikringen er en førsterisikoforsikring og dekker også rettshjelp. Det er ikke nødvendig å sette verdi på kjøretøyet, med mindre du ønsker dekning utover standardbeløpet. Verdien vil jo normalt stige betydelig under restaureringen. Ta så mange bilder som nødvendig for å dokumentere tilstanden før restaureringen starter, og send inn bilder etter hvert som arbeidet skrider frem. Husk at fotografiene av det du restaurerer er det du får erstattet ved en eventuell skade, så ikke nøl med å ta flere.
Forsikringspremien starter på kr. 295,- for totalkunder og 395,- for singelkunder med forsikringssum inntil 250.000. Du kan også øke denne forsikringssummen for kr. 150,- per 50.000.

 

MIDLERTIDIG FORSIKRING

Du kan kun søke om Helforsikring, Ombygd/modifisert og Blivende Klassiker på registrerte kjøretøy. Med denne midlertidige forsikringen kan du sette skilt på kjøretøyet i fire måneder. Denne forsikringen er ansvar/trafikk, men ingen kasko.

SPESIALTARIFF

For alle kjøretøy med verdi over 500.000,- gjelder spesialtariff. Her vil risiko bli vurdert individuelt.

4. HVIS EN SKADE OPPSTÅR 
Kontakt LMK Forsikring / WaterCircles:

Tel: +47 67 20 60 50
Faks: +47 67 20 60 51
E-post: skade@watercircles.no
Adresse: WaterCircles Forsikring
Postboks 451, 1327 Lysaker, Norge

Ved skader i utlandet der du har akutt behov for hjelp kan du kontakte vår samarbeidspartner SOS International.
Tel: +45 38489360
E-post: sos@sos.eu
Web: www.sos.eu

    REDNING EGENANDEL (for Helforsikring, Blivende Klassiker og Ombygd/Modifisert)
    1.redning: kr. 500,-
    2.redning: 50% av redningskostnaden 
    3.redning: 100% av redningskostnaden 
    
    
5. RUTINER FOR LMK KJØRETØYFORSIKRING 
Alle typer LMK Forsikring må gå gjennom klubben din. Dersom du har et kjøretøy som krever besiktigelse (se pkt. om helforsikring, ombygd/modifisert, blivende klassiker og oppstilling), må du kontakte forsikringsansvarlig i klubben din eller en besiktigelsesmann for å få en avtale om besiktigelse. Skriv ut besiktigelsesskjema/egenmelding (link eget punkt i menyen). 
Har ikke klubben besiktigelsesmann i din geografiske nærhet, kan klubben formidle kontakt med en mer tilgjengelig besiktigelsesmann i nærheten av ditt hjemsted fra annen klubb, eller du kan sjekke dette selv her: 
 Besiktigelsesmenn sortert på postnummer, klikk her 

Send skjema, foto og ev. annen dokumentasjon til klubben. 

Om kjøretøyet er uregistrert, kan du enkelt få en midlertidig forsikringsgaranti for 4 måneder ved å kontakte LMK Forsikring.

Når besiktigelsen er gjort, sørg for at du beholder en kopi av besiktigelsesskjema. Vær oppmerksom på at ved besiktigelse av kjøretøy kan klubben som utfører jobben oppkreve et spesialgebyr for å dekke utgiftene ved besiktigelsen.

Også når det gjelder lagerforsikring og restaureringsforsikring kreves det fotografier, men i disse tilfeller er det normalt ikke nødvendig med besiktigelse.
Når alt er i orden, vil sakens dokumenter bli sendt til LMKs forsikringsutvalg, som etter godkjenning sørger for at LMK Forsikring blir tegnet i forsikringsselskapet.
Har du fått LMK Forsikring og senere opphører å være medlem av den klubben du tegnet forsikring gjennom - uten at du er blitt medlem av noen annen LMK-klubb - vil LMK Forsikringen opphøre å gjelde fra første hovedforfall.

6. MARKEDET'S BESTE VETERANFORSIKRING
Kombinasjonen mellom pris, service og skadebehandling gir ditt kjøretøy den sikreste dekningen som finnes på markedet. Alle kundebehandlere i LMK Forsikring / WaterCircles har fått opplæring på LMK-vilkårene, og sjansen for at du vil få snakke med den samme personen er ganske stor. Det er det mange som setter pris på! 
Skulle det verste skje med kjøretøyet ditt, så vil hovedmålet vårt være å få kjøretøyet ditt på veien igjen så fort som mulig. I mange av tilfellene der andre selskap tilbyr en sum penger, vil vi strekke oss litt ekstra for å finne ut hvor du kan finne vitale deler - og kjøpe disse i stedet.
Kjøretøy som ønskes forsikret til en verdi over den normale standarddekningen, må imidlertid spesialtarifferes, og det kreves i slike tilfeller at oppbevaringsstedet er særlig godt med hensyn til sikring mot brann og tyveri.

HUSK !
 For å få en LMK-Forsikring må dette gå via besiktigelse, anbefaling fra egen LMK-klubb og behandling i LMKs Forsikringsutvalg.. 

Det er kostnadsfritt å bytte selskap. Ring LMK Forsikring og be om en vurdering på alle dine forsikringer. Du vil sannsynligvis få en lavere premie enn du har i dag. Dersom du usikker på om du skal be om et tilbud og flytte forsikringene, så husk at prosenter av din premie går til det arbeid LMK gjør på vegne av klubbene og veteranhobbyen for å påvirke myndighetene til å tilrettelegge forholdene for vår hobby. Viktige satsingsområder er årsavgift, formue-beskatning og andre begrensninger vi opplever gjennom generelle lover, forskrifter og EU-direktiv. LMK har også egne møter med vegmyndighetene. 


Totalforsikringsrabatt på alt!

For å oppnå fordeler som den gode LMK-rabatten på 15 % for de øvrige forsikringene dine, trenger du bare å samle flere skadeforsikringer utover LMK-forsikringene. 

DET LØNNER SEG Å HA FORSIKRINGEN I ORDEN !