Tidspunkt:          Lørdag 13. januar 2018 kl. 10.00.

Sted:                Scandic Oslo Airport Hotell, Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen.

 

Bakgrunn:

Veterankjøretøybevegelsen står overfor en rekke utfordringer i tiden som kommer. Forutsetninger vi la til grunn for kort tid siden, er dessverre ikke like selvsagte lenger. LMK ønsker å legge grunnlaget NÅ for at vi også i fremtiden kan eie, bruke og bevare våre motorhistoriske kjøretøy. Dette er en del av vår felles kulturarv vi har et ansvar for at også kommende generasjoner kan ta del i.

LMK henvender seg derfor til våre eierklubber slik at vi i fellesskap kan ta en åpen diskusjon omkring organisasjonens fremtidige drift, virke og funksjon. Vi tar sikte på å skape et engasjement hvor vi sammen kan enes om rammebetingelsene for fremtidens LMK.

LMK ønsker å ta del i de problemene/utfordringene klubbene opplever, slik at vi kan skape en felles front og engasjement rundt de viktige politiske og andre relevante saker fremover.

Deltakelse:

LMK håper derfor at flest mulig klubber slutter opp om denne strategikonferansen. Hver klubb kan stille med inntil 2 representanter/delegater. Det vil bli servert lunsj under møtet. Reisekostnader dekkes av den enkelte klubb.

Det er ønskelig med en snarlig foreløpig og uforpliktende tilbakemelding av hensyn til videre forberedelser. Mer informasjon med bindende påmelding kommer senere.

Mvh

Stein Chr. Husby

Generalsekretær

For ytterligere informasjon, kontakt  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Mandag 2. oktober ble en samarbeidsavtale om LMK-Forsikringen mellom IF og LMK underskrevet.

Det har lenge vært etterspurt en avklaring på hvordan LMK-Forsikringen ville videreføres etter at samarbeidet med eksisterende partner, WaterCircles Norge, opphører ved nyttår. Sluttføringen av en ny avtale trakk ut i tid grunnet en nå tilbakelagt tvist mellom WaterCircles Norge og LMK omkring grunnlaget for LMKs oppsigelse, som ble avsluttet så sent som i sommer.

Den svenske avdelingen av IF, IF AB, har gjennom hele samarbeidsperioden mellom WaterCircles og LMK vært formell forsikringsgiver for samtlige forsikringer i LMK-porteføljen. I 2016 dannet WaterCircles sitt eget forsikringsselskap gjennom et nyopprettet morselskap, WaterCircles ASA. Med dette opphørte selskapets forbindelse til IF.Endringen i selskapet innebærer blant annet at fra nyttår 2018 vil gradvis WaterCircles ASA overta for IF AB som forsikringsgiver for alle med forsikringer i selskapet. Overgangen her vil skje trinnvis utover 2018 og er basert på tidspunktet for den enkelte forsikringstakers hovedforfall.

LMK har gjennom hele samarbeidsperioden markedsført IFs tilknytning til WaterCircles i form av eierskap, solvenskapital og styredeltakelse, noe som følgelig opphørte etter overnevnte oppkjøp/salg i 2016. Dette var også bakgrunnen for at LMK gjorde bruk av en særbestemmelse, som gav anledning til opphør av avtalen før avtaleperiodens kontraktsfestede utløp.

LMK har derfor med den nye Samarbeidsavtalen med IF med virkning fra 01.01.2018 valgt å følge IF videre som forsikringsgiver, samarbeidspartner og økonomisk sikkerhet for LMK-Forsikringen. Priser og vilkår på samtlige produkter i dagens avtale også utover veteranporteføljen, vil bli videreført.

LMK vil komme med ytterligere detaljer om hvordan det enkelte medlem kan videreføre sin LMK-Forsikring hos LMK og IF på en mest praktisk og hensiktsmessig måte. Husk at en LMK-Forsikring er et unikt produkt, som kun forefinnes gjennom LMK og vår til enhver tid gjeldende samarbeidspartner.

LMK vil samtidig presisere at avtalen med WaterCircles løper ut året 2017, og vi henstiller derfor til full lojalitet ut avtaleperioden. Dette innebærer at nytegning og fornyelse fortsatt løper og praktiseres som tidligere.

Etter en lang og landsomfattende turnè med oppstart og prolog fra Hammerfest,avsluttet LMK-Stafetten sin reise i Arendal på Stoa næringspark onsdag 16.08.2017. Stafetten har hatt en god deltakelse og oppslutning blant en rekke LMK-klubber, og langs ferden har reisen blitt lagt merke til.

Stafetten hadde oppstart med prolog fra Hammerfest, og herfra gikk den sammengengende til Trondheim med avslutning 14.08. En egen stafett-gruppe  bestående av Merethe Larsen, Leif Skare og Bjørn Austad Hvaleby, har i samarbeid med de deltakende LMK-klubbene stått for selve gjennomføringen og planleggingen.

Nærmest parallelt med at Stafetten beveget seg mot Trondheim, startet et nytt stafett-lag opp i Bergen, og disse kjørte sammenhengende til Arendal. Arendal var utpekt som et kardinalt mål da Arendals-uken arrangeres i dette tidsrommet, og muligheten for både deltakelse og lydhøre politikere var til stede. Vel fremme i Arendal ble det holdt appel av Høyres stortingsrepresentant og leder i Kulturkomitèen Svein Harberg og samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen. En flott avslutning på et flott arrangement!

Det har vært mange politikere som har fulgt og deltatt på arrangementene underveis, og Stafetten har også gjort seg synlig på norske medier under den uken dette varte. Det har blitt satt fokus på problemstillinger, som angår oss alle med interesser for motorhistoriske kjøretøy. Det er tydelig at det er i ferd med å etableres et allment syn omkring at hjul også kan være kultur. For at rullende kulturmateriell kan vises frem og formidle videre historie og glede, blir det viktig at disse også kan brukes. Her er det en rekke utfordringer knyttet til mulighetene for fremtidig bruk både med tanke på at kjøretøy med forbrenningsmotor gradvis ønskes faset ut samt tilgangen til et drivstoff uten etanoltilsetning, som skaper vanskeligheter for eldre kjøretøy. Det har også vært et tema at det ikke bør være avgifter knyttet til bruk og eierskap av kulturmateriell, og det etterspørres en nasjonal verneplan for eldre kjøretøy av motorhistorisk interesse i likhet med den situasjonen vi har fått innen fartøyvernet.

Utfordringene er mange i tiden fremover, og det blir derfor viktig at det gode arbeidet som er nedlagt gjennom LMK-Stafetten videreføres av LMK-klubbene i de delene av landet hvor det ikke forelå et grunnlag for en stafett. Landsmøtet i LMK 2017 oppfordret alle LMK-klubbene til å invitere politikere og andre myndighetspersoner til sine etablerte arrangementer, slik at man kan spre kunnskap og viten om den motorhistoriske og kulturbevarende bevegelsen vi representerer.

LMK vil derfor takke alle som har deltatt og gjort LMK-Stafetten mulig. Nå begynner jobben med å fortsette der hvor stafetten slapp!

NVK arrangerer sitt årlige høstmarked på Ekeberg kommende lørdag. LMK vil i tradisjonen tro delta her med en egen stand i likhet med flere av våre tilsluttede klubber. LMK-Stafetten 2017 satte fokus på en rekke av de utfordringer vår bevegelse står overfor i tiden fremover. Det blir derfor viktig at våre beslutningstakere er kjent med vår bevegelse og det mangfoldet vi representerer. Ekeberg-markedet kan i så måte sies å være en slags "miniatyr" av den motorhistoriske bevegelsen i Norge. 

Ekeberg-markedet har vært arrangert sammenhengende siden 1987, og med nærmere 20.000 besøkende illustrerer derfor godt det engasjementet og interessen rundt motorhistoriske kjøretøy som forefinnes i Norge.

Ekeberg-markedet avholdes etter at valgurnene er stengt, men arbeidet vårt opp mot politikere og beslutningstakere stopper ikke her. Den viktigste påvirkningen skjer langsiktig i i tiden mellom valgene. Med dette som utgangspunkt har LMK invitert til en politisk debatt/presentasjon hvor sentrale politikere på Stortinget og lokalt i Oslo innen fagfeltene transport, samferdsel, kultur og miljø er invitert. Dette vil finne sted etter hovedinngangen ved brannbilen og Norsk Veteranvogn Klubbs administrasjonstelt lørdag 16.09.2017 kl. 12.00.

Det blir derfor viktig at LMK-klubbene også deltar på dette og slutter opp om arrangementet i håp om at vi kan få til en liten debatt rundt sentrale problemstillinger. Dersom din klubb har viktige saker, som ønskes fremmet av LMK, er det bare å sende disse inn til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Siden januar 2017 har det vært kjent at LMK har sagt opp Samarbeidsavtalen med WaterCircles Norge AS. Det har likevel vært et uavklart forhold hvor lenge avtalen fortsatt skulle løpe tidsmessig. LMK har derfor kunnet informere forsikringstakerne i svært begrenset grad.

LMK har under hele prosessen presisert at alle som i dag har LMK-forsikring, fremdeles har forsikringer på sine kjøretøy. Oppsigelsen av samarbeidet endrer ikke ved dette, og det er den enkelte forsikringstaker som tegner og avslutter eget kundeforhold.

Siden oppsigelsen har nytegninger og fornyelser av forsikringer fortsatt med WaterCircles Norge, og vi oppfordrer eierklubbene i LMK til løpende å fortsette arbeidet med nytegninger av forsikringer.

07.07.2017 kom WaterCircles Norge og LMK til enighet om en sluttdato for samarbeidet, og dette innebærer at Samarbeidsavtalen løper ut 2017. At Samarbeidsavtalen opphører innebærer imidlertid ikke at de enkelte LMK-medlemmenes forsikringer i WaterCircles Norge opphører. Medlemmene vil fortsatt være forsikret i WaterCircles Norge på samme måte som tidligere også etter 2017.

LMK vil følgelig søke en ny samarbeidspartner for en videreføring av LMK-forsikringen, men dette forholdet er fremdeles ikke avklart. Mer informasjon rundt dette vil komme når avklaringer her har funnet sted.

For Styret i LMK

Stein Christian Husby

Generalsekretær

Underkategorier